چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز


چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز


سه شنبه نوزدهم 6 1387
X